Regulamin

Regulamin Portalu Nasz Londyn


DEFINICJE
 

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Portal – serwis internetowy naszlondyn.co.uk znajdujący się pod adresem internetowym https://naszlondyn.co.uk/, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;
Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal – Effect Media 34 Code Court Flowers Close London NW2 7FG United Kingdom, będący jednocześnie właścicielem Portalu;
Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień.
Materiał – informacje przekazane, które mają być zamieszczone na portalu w tym ogłoszenia i wpisy firm.
 
 
§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 

1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej naszlondyn.co.uk.
2. Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.
3. Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji portalu.
5. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.

 
§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach portalu.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.
3. Zabronione jest przekazywanie do Portalu  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w jakikolwiek sposób naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników / Użytkowników zarejestrowanych nie są poglądami i opiniami Redakcji portalu.
4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa. Ponadto zabrania się umieszczania materiałów, które:
     Ad. 1 Zawierają treści wulgarne, obraźliwie, niezgodne z dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi, naruszające dobre imię lub anonimowość osób trzecich, pornograficzne, niezgodne z prawem, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., promujące dystryminację,
     Ad. 2 Są objęte licencją lub prawami autorskimi lub wymagają jakiejkolwiek zgody lub uprawnień, których Użytkownik nie posiada,
     Ad. 3 Zachęcają do działań uważanych za przestępstwo lub będących niezgodnymi z prawem lub łamiącymi prawa osób trzecich,
     Ad. 4 Oferują sprzedaż leków. Z wyjątkiem materiałów samych aptek jako punktów sprzedaży leków,
     Ad. 5 Oferują sprzedaż wyrobów tytoniowych, narkotyków, dopalaczy i innych używek,
     Ad. 6 Oferują sprzedaż towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
     Ad. 7 Oferują wszelkiego rodzaju usługi / produkty finansowe m.in.: pożyczki, kredyty itp.,
     Ad. 8 Oferują usługi / systemy inwestycji giełdowych, gier liczbowych, zakładów bukmacherskich,
    Ad. 9 Są technicznie szkodliwe dla komputerów Użytkowników Portalu,
    Ad. 10 Oferują usługi erotyczne, rekrutacyjne w tym w szczególności agencje towarzyskie / branża erotyczna,
    Ad. 11 Oferujących pracę w charakterze telemarketingu, odbierania e-maili reklamowych, wypełniania ankiet przez internet, zapisywania się do programów partnerskich z linkami / numerami referencyjnymi, świadczenia usług na czatach (komunikatorach) internetowych,
     Ad. 12 Do których załączone jest niestosowne zdjęcie / a,
     Ad. 13 W tytule i opisie zawierają treści pisane w całości z dużych liter lub zawierają ciągi powtarzających się znaków i cyfr,
     Ad. 14 W tytule zawierają adres www,
     Ad. 15 Są o tej same lub podobnej treści i tytule wielokrotnie czyli spamowania / zaśmiecania Portalu,
     Ad. 16 Zawierają dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,
     Ad. 17 Służą wyłącznie do wyłudzania danych osobowych, czy wprowadzania w błąd Użytkowników,
     Ad. 18 Promują inne, konkurencyjne portale lub serwisy.
5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
6. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z lokalnego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Redakcja portalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
8. Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
9. Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji portalu, gdy Redakcja portalu uzna to za konieczne, w szczególności w przypadku złamania lub zamiaru złamania warunków niniejszego Regulaminu.
10. Usunięcie konta Użytkownika / Użytkownika zarejestrowanego oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją portalu a Użytkownikiem / Użytkownikiem zarejestrowanym.
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta w tym za bezpieczne przechowywanie hasła i danych swojego Konta. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione w wyniku użycia Konta Użytkownika lub hasła przez inną osobę lub podmiot, zarówno za jak i bez wiedzy Użytkownika.
 
 
§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 

1. Redakcja portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.
2. Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.
3. Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.
4. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania, zmiany kategorii materiałów, które zostały umieszczone w niewłaściwej kategorii, bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego, czy niekorzystnie wpływających na jakość Portalu. Jeżeli taki materiał został dodany jako materiał promowany koszty wyróżnienia nie są zwracane.
6. Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
7. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.
8. Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
9. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron do których linki mogą być dostępne na Portalu, a które nie podlegają kontroli i nie są zarządzane przez Portal.
10. Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.
11. Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
12. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
13. Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.
14. Redakcja portalu umożliwia Użytkownikowi zarejestrowanemu całkowite usunięcie Konta i adresu e-mail użytego podczas rejestracji na Portalu na życzenie użytkownika. W tym celu użytkownik wysyła e-mail z adresu zarejestrowanego na Portalu z prośbą o jego usunięcie. Po weryfikacji przez Redakcję poprawności tych informacji, adres e-mail zostanie usunięty z Portalu, a tym samym konto do niego przypisane, a wszelkie materiały dodane z tego konta zostaną utracone i przestaną być wyświetlane na Portalu.
15. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:
     Ad. 1 usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
     Ad. 2 zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
     Ad. 3 zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu.
 

§4. PRAWA  AUTORSKIE
 

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Portalu, należą do Redakcji portalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.
2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
3. Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.
4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Redakcji portalu.
 
 
§5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI
 

1. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na portalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Redakcja portalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w portalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na portalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających portal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności.
4. Redakcja portalu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu naszlondyn.co.uk używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer naszlondyn.co.uk na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja portalu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.
5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Nochex Ltd z siedzibą w Leeds przy 103 Clarendon Road Leeds LS2 9DF United Kingdom w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
6. Pełna wersja Polityki prywatności w tym informacje ogólne, informacje w formularzach, informacja o plikach cookies, logi serwera, ddostępnienie i powierzenie przetwarzania danych oraz zarządzanie plikami cookies dostępna jest pod linkiem Polityka prywatności.

 
§6. PŁATNOŚCI


1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję w serwisie z góry.
2. Płatność dokonywana jest zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.
3. Opłata za zamieszczenie bądź promowanie odbywa się za pomocą płatności on-line.
4. Płatności są obsługiwane przez spółkę Nochex Ltd z siedzibą w Leeds przy Cornelius House Gelderd Close LS12 6DS United Kingdom.


§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
 

1. Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail: info@naszlondyn.co.uk
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: Redakcja portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
      Ad. 1 oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego (w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
     Ad. 2 opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana od Redakcji portalu na adres e-mail podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.
5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
6. Redakcja portalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcję portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
8. W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.

 
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.
2. Opublikowane w portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja portalu postanowi inaczej.
3. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Data ostatniej aktualizacji 15 maja 2024 roku.
 
Do góry